۴۳ میلیارد تومان در سالجاری برای سد چناره جذب اعتبار شده است

۴۳ میلیارد تومان در سالجاری برای سد چناره جذب اعتبار شده است

حسن بهرام نیا در ادامه برنامه های خود در  سفر به شهرستان چرداول، از  سد چناره  بازدید کرد و در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت. وی در این بازدید گفت: این سد دو منظوره بوده و برای حوزه کشاورزی و آب شرب در نظر گرفته شده است و  شهرستان های سیروان و چرداول