شناسایی ۹۶۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان همدان

شناسایی ۹۶۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان همدان

 هوشنگ کرمی گفت: ۴۱۹ پرونده برای زمین‌های تغییر کاربری داده شده استان در محاکم کیفری تشکیل و ۸۱ مورد حکم قطعی قلع و قمع صادر شده است. مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان افزود: در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری زراعی تصویب شد که بر مبنای آن هرگونه تغییر کاربری اراضی و باغی مگر